W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Wróć

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 stanowisko - 1/2 etatu

Stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 stanowisko - 1/2 etatu
Miejsce pracy: Instytut Sieci Teleinformatycznych
Termin składania ofert: 26.01.2024 do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Status: w trakcie rozstrzygania
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

Poznań, 26.01.2024 r.

DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  na ½ etatu

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

w Instytucie Sieci Teleinformatycznych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 218, poz. 1668 z późniejszymi zmianami), w Statucie Politechniki Poznańskiej oraz w Zarządzeniu nr 66 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki kadrowej. 

Kandydaci powinni posiadać:

·       co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

·       dobrą opinię ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje) potwierdzoną przez opiekuna naukowego, przełożonego w pracy lub promotora pracy magisterskiej,

·       predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,

·       predyspozycje do pracy badawczej,

·       znajomość zagadnień matematycznych z zakresu kombinatoryki, logiki i analizy danych,

·       znajomość programowania,

·       biegłą znajomość języków polskiego i angielskiego.

 
Do obowiązków przyszłych asystentów będzie należało przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty) na kierunkach studiów: informatyka, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja.

Zatrudnienie przewiduje się od dnia 1 marca 2024 r. na okres 1 roku z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przedłożenie w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej (pok.502, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań), następujących dokumentów:

·       podania skierowanego do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,

·       kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika,

·       CV wraz z opisem dorobku naukowego (wykaz publikacji, udziału w projektach badawczych, opinią promotora dotycząca zaawansowania rozprawy doktorskiej (dla kandydatów z otwartym przewodem doktorskim), doświadczenia dydaktycznego oraz aktywności w życiu akademickim,

·       arkusza kwalifikacyjnego (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej),

·       zdjęcia,

·       kopii dyplomów (oryginały do wglądu),

·       oświadczenia, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej),

·       oświadczenia zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej),

·       oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową zał. nr 7 i 8 do Zasad polityki kadrowej) oraz oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej),

·       klauzuli informacyjnej,

·       opcjonalnie: potwierdzenia ukończenia kursu pedagogicznego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 lutego 2024r.  

 W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

 

 Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

 W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5,

60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

 2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

 3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art.

6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe

przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na

podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom

upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej

zakończeniu.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to

zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.

Załączniki:

Podmiot udostępniający: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba pobrań: 31
Podmiot udostępniający: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba pobrań: 27
klauzula informacyjna
doc, 31 kB
Podmiot udostępniający: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba pobrań: 27
arkusz kwalifikacyjny
docx, 38 kB
Podmiot udostępniający: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba pobrań: 26
Podmiot udostępniający: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba pobrań: 28
Podmiot udostępniający: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba pobrań: 25
Podmiot udostępniający: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba pobrań: 27
Podmiot udostępniający: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba pobrań: 25
Podmiot udostępniający: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba pobrań: 26
Odpowiedzialny za treść: Dziekan WIiT prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Wytworzył: Dziekan WIiT prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Data wytworzenia: 26.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 26.01.2024 12:39
Liczba wyświetleń: 112