W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Deklaracja dostępności

Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Politechnika Poznańska.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-10 15:00:00.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • używanie tzw. krótkich linków (jedno - lub kilkuwyrazowe wyrażenie będące odnośnikiem i nieposiadające w nazwie informacji o swoim celu, np. „Pobierz”, „Sprawdź tutaj” itp.),
 • ograniczone stosowanie punktów orientacyjnych aria (znaczniki pomagające orientować się czytnikom w strukturze strony),
 • wyróżnianie linków tylko kolorem (dodatkowe zastosowanie np. podkreślenia linku skuteczniej wyodrębniałoby go w tekście),
 • stosowanie graficznych linków bez atrybutu Alt (atrybut opisowy wykorzystywany przez czytniki do identyfikacji, co jest w treści grafiki),
 • niektóre elementy stron nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • zamieszczanie elementów animowanych, których wyłączenie nie jest możliwe (animacja pojawia się i nie można jej w żaden sposób przerwać).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Politechnika Poznańska.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Przybylak. Kontakt: krzysztof.r.przybylak@put.poznan.pl, tel. +48 61 665 2772. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Politechnika Poznańska jest Krzysztof Przybylak, krzysztof.r.przybylak@put.poznan.pl, tel.+48 61 665 2772.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z późn.zm.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Dążąc do kompleksowego zapewnienia dostępności, Uczelnia zrealizuje zgłoszone żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu, nie jest możliwe w terminie 7 dni, Politechnika Poznańska niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Politechnika Poznańska może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy Politechnika Poznańska nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

W przypadku, gdy Uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do rektora w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185). Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.

Rejestracją i obsługą wniosków zajmuje się Dział ds. Równości Politechniki Poznańskiej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Infrastruktura Politechniki Poznańskiej składa się z kilkudziesięciu obiektów zlokalizowanych w: Poznaniu (Kampus WARTA - ul. Piotrowo i przyległe oraz Kampus Wilda - pl. M. Skłodowskiej - Curie 5) a także w Kołobrzegu (Dom Pracy Twórczej i Wypoczynkowej - ul. Obrońców Westerplatte 31). W samym tylko Poznaniu, w obrębie dwóch kampusów uczelnia zajmuje 30 budynków.

Budynki Politechniki Poznańskiej spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Budynki i laboratoria Politechniki Poznańskiej w większości dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (parkingi, windy, sale dydaktyczne, korytarze, toalety).

Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy).

Miejsca, w których prowadzona jest obsługa kandydatów, studentów i doktorantów na studia, wolne są od barier architektonicznych. Ergonomiczne stanowiska pracy i nauki w większości ulokowane są na dolnych kondygnacjach.
W przypadku wyższych pięter zapewniono dojazd alternatywy w postaci dźwigu osobowego.

Przy budynkach Politechniki Poznańskiej znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.Osobom z niepełnosprawnościami zapewniono możliwość ewakuacji poprzez oznaczenie dróg ewakuacyjnych, stosowne instrukcje a także szkolenia osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W obiektach Politechniki Poznańskiej zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystującego.

W większości budynków dostępne są pętle indukcyjne, wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, które przeznaczone są dla osób słabosłyszących.

Dostępność tłumacza polskiego języka migowego zapewnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci usługi tłumacza migowego on-line, dostępnego przez komunikator internetowy lub aplikację mobilną.

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi określa Instrukcja zawarta na stronie www.bon.put.poznan.pl.

Osoby zainteresowane usługą tłumacza migowego on-line powinny skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych przy Dziale ds. Równości: bon@put.poznan.pl

Szczegółowe informacje dotyczące architektonicznych deklaracji dostępności znajdują się na https://www.put.poznan.pl/deklaracja-dostepno%C5%9Bci

Aplikacje mobilne

 • PPulse

 1. Politechnika Poznańska posiada i udostępnia bezpłatne aplikacje mobilne PPulse oraz Mobilny USOS PP, które można pobrać ze strony: https:/mobile.put.poznan.pl lub skanując powyższy kod QR.
 2. Deklaracja dostępności dla aplikacji PPulse znajduje się pod poniższym adresem: https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/2023-10/Deklaracja%20dostepnosci%20aplikacji%20ppulse.pdf
 3. Deklaracja dostępności dla aplikacji Mobilny USOS dostępna jest pod poniższym adresem (dla wersji dla systemów Android): https://usosapd.put.poznan.pl/documents/accessibility/?_s=1
 4. Aplikacja umożliwia m.in.: 
  • przegląd:
   • aktualności z wybranych źródeł,
   • wydarzeń związanych z Uczelnią lub organizowanych na terenie Poznania,
   • ofert pracy publikowanych przez Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (https://cpk.put.poznan.pl),
   • deklaracja dostępności dla strony Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (https://cpk.put.poznan.pl), znajduje się pod linkiem: https://www.put.poznan.pl/deklaracja-dostepnosci
  • wyszukiwanie danych kontaktowych do wszystkich pracowników Politechniki Poznańskiej (https://informator.put.poznan.pl), deklaracja dostępności do Informatora Politechniki Poznańskiej (https://informator.put.poznan.pl), znajduje się pod linkiem: https://informator.put.poznan.pl/app/accessibility
  • dostęp do:
   • informacji o budynkach Politechniki Poznańskiej i ich lokalizacji,
   • przewodnika studenta zawierającego informacje o kampusie, systemu kontroli dostępu oraz Internetu na terenie Uczelni,
   • konta pracownika, w tym danych kontroli dostępu wraz z edycją danych pojazdu uprawnionego do wjazdu na parking bez okazywania identyfikatora,
  • wsparcie rekrutacji, w tym wgląd w dane kandydata na studia i jego status z możliwością wypełniania ankiet,
  • obsługę konta studenta, w tym dostęp do:

Dostosowanie aplikacji mobilnej PPulse do standardu WCAG 2.1. AA nastąpi do dnia 30.04.2023.

Dodatkowe informacje

Dostępność tłumacza polskiego języka migowego

Dostępność tłumacza polskiego języka migowego zapewnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci usługi tłumacza migowego on-line, dostępnego przez komunikator internetowy lub aplikację mobilną.

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi określa Instrukcja zawarta na stronie bon.put.poznan.pl.

Osoby zainteresowane usługą tłumacza migowego on-line powinny skontaktować sięz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych przy Dziale ds. Równości bon@put.poznan.pl

Systemy informatyczne i serwisy informacyjne Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska utrzymuje systemy informatyczne i serwisy informacyjne niezbędne do wsparcia funkcjonowania procesów wewnętrznych. Wszystkie są częściowo zgodne z WCAG 2.1. AA. Deklaracje dostępności dla ww. systemów zamieszczone są w serwisach oraz są dostępne i pod poniższymi linkami:

Serwisy informacyjne Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska utrzymuje systemy informatyczne i serwisy informacyjne niezbędne do wsparcia funkcjonowania procesów wewnętrznych. Wszystkie są częściowo zgodne z WCAG 2.1. AA. Deklaracje dostępności dla ww. systemów zamieszczone są w serwisach oraz są dostępne i pod poniższymi linkami:

 

Odpowiedzialny za treść: Karolina Borowska
Opublikował w BIP: Logonet Logonet
Data opublikowania: 11.11.2022 13:03
Ostatnio zaktualizował: Krzysztof Krzysztof
Data ostatniej aktualizacji: 02.04.2024 10:15
Liczba wyświetleń: 1114