W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 stanowisko

Stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 stanowisko
Miejsce pracy: Instytut Telekomunikacji Multimedialnej
Termin składania ofert: 25.08.2023 do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Status: w trakcie rozstrzygania
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

Poznań, 21.07.2023 r.

DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

w Instytucie Telekomunikacji Multimedialnej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 218, poz. 1668 z późniejszymi zmianami), w Statucie Politechniki Poznańskiej oraz w Zarządzeniu nr 66 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki kadrowej. 

Kandydaci powinni posiadać:

·       co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera,

·       dobre wyniki uzyskane podczas studiów wyższych (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, projekty badawcze, publikacje, udział w konferencjach naukowych) oraz dobra opinia ze studiów i działalności po ich zakończeniu – o ile taka miała miejsce, uczestnictwo w szkole doktorskiej lub studiach doktoranckich,

·       predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego oraz chęć realizowania pracy naukowej,

·       pogłębioną znajomość zagadnień technik multimedialnych,

·       biegłą znajomość języka polskiego.


Do obowiązków dydaktycznych przyszłego asystenta będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu technik multimedialnych i systemów elektronicznych. Obowiązkiem przyszłego asystenta będzie także prowadzenie badań naukowych z zakresu technik multimedialnych. 

Zatrudnienie przewiduje się od dnia 1 października 2023 r. na okres 1 roku z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przedłożenie w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej (pok.502, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań), następujących dokumentów:

·       podania skierowanego do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,

·       kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika,

·       CV wraz z opisem dorobku naukowego (wykaz publikacji, udział w projektach badawczych, opinia promotora dotycząca zaawansowania rozprawy doktorskiej – dla kandydatów z otwartym przewodem doktorskim), doświadczenia dydaktycznego oraz aktywności w życiu akademickim,

·       arkusza kwalifikacyjnego (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej),

·       zdjęcia,

·       kopii dyplomów (oryginały do wglądu),

·       oświadczenia, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej),

·       oświadczenia zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej),

·       oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową zał. nr 7 i 8 do Zasad polityki kadrowej) oraz oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej),

·       klauzuli informacyjnej,

·       potwierdzenia ukończenia kursu pedagogicznego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 sierpnia 2023r.  

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

 W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5,

60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

 2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art.

6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe

przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na

podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom

upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej

zakończeniu.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to

zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.

 

Załączniki:

kwestionariusz osobowy
docx, 13 kB
Wytworzył: Agnieszka Topolska-Cecko
Data wytworzenia: 24.07.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 24.07.2023 13:33
Ostatnio zaktualizował: Krzysztof Przybylak
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2023 10:53
Liczba pobrań: 1
Wytworzył: Agnieszka Topolska-Cecko
Data wytworzenia: 24.07.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 24.07.2023 13:33
Ostatnio zaktualizował: Krzysztof Przybylak
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2023 10:53
Liczba pobrań: 1
zał. nr 1
docx, 38 kB
Wytworzył: Agnieszka Topolska-Cecko
Data wytworzenia: 24.07.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 24.07.2023 13:33
Ostatnio zaktualizował: Krzysztof Przybylak
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2023 10:53
Liczba pobrań: 1
zał. nr 2
docx, 36 kB
Wytworzył: Agnieszka Topolska-Cecko
Data wytworzenia: 24.07.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 24.07.2023 13:34
Ostatnio zaktualizował: Krzysztof Przybylak
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2023 10:54
Liczba pobrań: 1
zał. nr 3
docx, 34 kB
Wytworzył: Agnieszka Topolska-Cecko
Data wytworzenia: 24.07.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 24.07.2023 13:34
Ostatnio zaktualizował: Krzysztof Przybylak
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2023 10:54
Liczba pobrań: 1
klauzula informacyjna
doc, 31 kB
Wytworzył: Agnieszka Topolska-Cecko
Data wytworzenia: 24.07.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 24.07.2023 13:34
Ostatnio zaktualizował: Krzysztof Przybylak
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2023 10:54
Liczba pobrań: 1
Podmiot udostępniający: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Wytworzył: Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Data wytworzenia: 21.07.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Topolska Cecko
Data opublikowania: 24.07.2023 13:25
Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Topolska Cecko
Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2023 12:06
Liczba wyświetleń: 74