You are currently viewing a revision of this post created on 01/24/2012 - 12:36 by katarzyna.posze....

Wersja wpisu Prorektor ds. nauki z dnia wt., 01/24/2012 - 12:36

PROREKTOR DS. NAUKI KADENCJA 2008 - 2012
dr hab. inż. Aleksandra Rakowska,prof. nadzw. PP
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3692
faks (61) 665 3699
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl

Zakres obowiązków kierowniczych i zadań Prorektora ds. Nauki określony został Zarządzeniem Nr 33 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 października 2009 roku (RO/X/33/2009) w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i kwestora Politechniki Poznańskiej

WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA

PROREKTOR ds. NAUKI (R2)
1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności prorektora ds. nauki wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w niniejszym dokumencie, a także w uchwałach Senatu i rozporządzeniach rektora dotyczących obszaru działalności prorektora ds. nauki, w upoważnieniach udzielonych mu przez rektora.

2. Obowiązki swoje prorektor ds. nauki wypełnia z przestrzeganiem zapisów zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Statucie i Regulaminie Gospodarki Finansowej Politechniki Poznańskiej.

3. Zasadniczy zakres odpowiedzialność prorektora ds. nauki obejmuje:
A) działalność naukową, badawczo-rozwojową i wdrożeniową,
B) współpracę naukową z jednostkami zagranicznymi,
C) współpracę z przemysłem i środowiskiem biznesu.

4. W wymienionym w p. 3 zakresie, a także w zakresie upoważnień udzielonych przez rektora prorektor ds. nauki reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.

5. Bezpośrednim przełożonym prorektora ds. nauki jest rektor. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić przedstawiony w niniejszym dokumencie zakres obowiązków.

6. Prorektor ds. nauki wypełnia swoje obowiązki bezpośrednio lub za pośrednictwem dziekanów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej, a także:
Działu Spraw Naukowych, Działu Współpracy z Zagranicą (R2Z),
Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii (R2C),
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (R2A),
Rzecznika Patentowego,
Senackiej Komisji ds. Nauki.

7. Prorektor ds. nauki odpowiada w szczególności za:
A) w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej:
1) inicjowanie i koordynowanie kierunków prac naukowo-badawczych realizowanych na Uczelni,
2) inspirowanie (poprzez działania informacyjne) i motywowanie do pozyskiwania środków na badania naukowe, zwłaszcza z funduszy europejskich (strukturalnych i regionalnych),
3) zapewnianie pomocy zespołom przygotowującym i realizującym wnioski na projekty / granty naukowe
i aparaturowe oraz koordynowanie wniosków składanych w ramach konkretnych programów,
4) zapewnienie komercjalizacji opracowań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej efektów działalności pracowników i studentów,
5) ustanawianie zasad i wytycznych realizacji i odbioru zadań badawczych finansowanych z dotacji na działalność statutową i badania własne,
6) upowszechnianie osiągnięć i możliwości badawczych pracowników i jednostek Uczelni,
7) pozyskiwanie przez laboratoria Uczelni uprawnień do certyfikacji, atestacji itp.,
8) opiniowanie planu działalności R2C,
9) nadzorowanie działalności merytorycznej i finansowej R2C,
10) opiniowanie planu działalności R2A,
11) nadzorowanie działalności merytorycznej i finansowej R2A,
12) nadzorowanie działalności Rzecznika Patentowego;
 B) w zakresie współpracy z zagranicą:
1) inicjowanie i realizację umów, porozumień i programów o współpracy naukowej, szkoleniowej i organizacyjnej z zagranicą,
2) opiniowanie planów działalności i planu budżetu R2Z,
3) nadzorowanie działalności merytorycznej i finansowej R2Z;
C) w zakresie współpracy z przemysłem i środowiskiem biznesu:
1) inspirowanie prac Konwentu PP,
2) utworzenie klubu absolwentów wspierających rozwój Uczelni,
3) współpraca z przedsiębiorstwami przemysłowymi i kręgami biznesowymi Wielkopolski.

8. Prorektor ds. nauki przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji i zespołów zgodnie z ustaleniami rektora.

Metryczka

Wprowadzono: 05-09-2011 12:38
Aktualizacja: 19-09-2016 14:04
Dodane przez: maria.kaczmarek@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu