W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Asystent - w grupie pracowników dydaktycznych - 1 stanowisko

Stanowisko: Asystent - w grupie pracowników dydaktycznych - 1 stanowisko
Miejsce pracy: Instytut Informatyki
Termin składania ofert: 14.08.2023 do godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Instytutu Informatyki ul. Piotrowo 2
Status: rozstrzygnięte
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

                                                                                                                                                                                                     Poznań, dnia 10 lipca 2023r.

                                                                                                              DZIEKAN

                                                                WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

                                                                                                         ogłasza konkurs

                                                            na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – pełen etat

                                                                                                       w Instytucie Informatyki 

                                                                                    w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych, 

                                                                        w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późniejszymi zmianami), w Statucie Politechniki Poznańskiej oraz w Zarządzeniu Nr 66 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad polityki kadrowej. 
Kandydaci powinni posiadać:
·       tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, 
·       dobrą opinię ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), potwierdzoną przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,
·       doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
·       biegłą znajomość języków polskiego i angielskiego,
·       znajomość języków i technik programowania np.: C/C++, Java, C#, Python, JavaScript,
·       znajomość baz danych noSQL (w szczególności Apache Cassandra oraz Riak),
·       znajomość platform przetwarzania masywnych danych Apache Hadoop i Apache Spark,
·       znajomość sieci komputerowych w  zakresie konfiguracji oraz zarządzania,
·       znajomość technologii sieciowych w zakresie programowania,
·       znajomość zagadnień i technologii dotyczących ekstrapolacji i interpolacji w aplikacjach sieciowych,
·       doświadczenie w dziedzinie eksploracji procesów (zbieranie danych procesowych, algorytmy oraz implementacja),
·       znajomość systemu składu tekstu LaTeX i/lub pakietu biurowego Microsoft Office,
·       znajomość zagadnień z zakresu podstawowej administracji systemami Windows, Linux, macOS i urządzeniami,
·       specjalizację w obszarze Systemów Rozproszonych,
·       umiejętność pisania raportów naukowo-technicznych potwierdzona pracą w projekcie/projektach B+R.

Zakres obowiązków:
·       Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka, i/lub sztuczna inteligencja.

Oferujemy:
·       Wynagrodzenie 4000 – 6000zł brutto,
·       13 wypłat wynagrodzenia w roku; 50% kosztów uzyskania przychodu,
·       Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
·       Świadczenia socjalne: dodatki świąteczne, wakacyjne, na dzieci, oraz ubezpieczenie medyczne i grupowe ubezpieczenie na życie (za dodatkową składką), pożyczki pracownicze, wyjazdy zorganizowane,
·       Możliwość rozwoju poprzez podejmowanie nowych zadań i realizację projektów za dodatkowym wynagrodzeniem,
·       Możliwość realizacji prac badawczych prowadzących do uzyskania stopnia doktora,
·       Wyjazdy na konferencje naukowe w celu prezentacji wyników prac badawczych,
·       Szkolenia w celu poprawy własnych kwalifikacji.

Zatrudnienie przewiduje się od dnia 1 października 2023r.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań, tel. 61 665 2997) następujących dokumentów:
·       podanie do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,
·       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika,
·       CV wraz z opisem dorobku naukowego (wykaz publikacji, udział w projektach badawczych), doświadczenia dydaktycznego oraz aktywności w życiu akademickim,
·       arkusz kwalifikacyjny (załącznik nr 1 do Zasad polityki kadrowej),
·       kopia dyplomów (oryginały do wglądu),
·       oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (załącznik nr 2 do Zasad polityki kadrowej),
·       oświadczenie zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3 do Zasad polityki kadrowej),
·       klauzula informacyjna,
·       zdjęcie. 

Opcjonalne dokumenty:
·       kopie świadectwa pracy,
·       kopia zaświadczenia/świadectwa potwierdzające ukończenie kursu pedagogicznego (oryginał do wglądu).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 14 sierpnia 2023r. o godz. 10:00.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamknięcia konkursu. 

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji
 
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5,
60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe
przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na
podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom
upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej
zakończeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to
zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Załączniki:

Wytworzył: Dziekan - prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Data wytworzenia: 10.07.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:50
Liczba pobrań: 21
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:48
Liczba pobrań: 37
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:48
Liczba pobrań: 33
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:49
Liczba pobrań: 37
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:49
Liczba pobrań: 34
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:49
Liczba pobrań: 24
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:49
Liczba pobrań: 35
Odpowiedzialny za treść: Dziekan - prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Wytworzył: Dziekan - prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Data wytworzenia: 10.07.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:51
Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data ostatniej aktualizacji: 22.08.2023 11:38
Liczba wyświetleń: 109