W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Wróć

Asystent - w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 stanowisko

Stanowisko: Asystent - w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 stanowisko
Miejsce pracy: Instytut Informatyki
Termin składania ofert: 15.12.2023 do godz. 14:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Instytutu Informatyki ul. Piotrowo 2
Status: rozstrzygnięte (dokonano wyboru)

                                                                                                                                                                                                          Poznań, dnia 15 listopada 2023r.

                                                                                                  DZIEKAN

                                                     WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

                                                                                              ogłasza konkurs

                                            na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – pełen etat

                                                                                           w Instytucie Informatyki 

                                                                           w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych, 

                                                                     w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późniejszymi zmianami), w Statucie Politechniki Poznańskiej oraz w Zarządzeniu Nr 66 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad polityki kadrowej. 

Kandydaci powinni posiadać:

·      tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
·      dobrą opinię ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), potwierdzoną przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,
·      predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
·      biegłą znajomość języków polskiego i angielskiego,
·      znajomość języków i technik programowania np.: C/C++, Java, C#, Python, JavaScript,
·      znajomość systemu składu tekstu LaTeX i/lub pakietu biurowego Microsoft Office,
·      znajomość zagadnień z zakresu podstawowej administracji systemami Windows, Linux, macOS i urządzeniami,
·      specjalizacja w co najmniej jednym z obszarów:
·         Bioinformatyka,
·         Sieci komputerowe i systemy rozproszone,
·         Programowanie systemowe i współbieżne
·         doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami,
·         mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych i dydaktycznych.

Zakres obowiązków:
·      Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka, i/lub sztuczna inteligencja.
·      Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja skutkujących publikacjami i/lub patentami.
·      Pozyskiwanie projektów badawczych i/lub dydaktycznych.

Oferujemy:
·      Wynagrodzenie 4500 – 5500zł brutto,
·      13 wypłat wynagrodzenia w roku; 50% kosztów uzyskania przychodu,
·      Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
·      Świadczenia socjalne: dodatki świąteczne, wakacyjne, na dzieci, oraz ubezpieczenie medyczne i grupowe ubezpieczenie na życie (za dodatkową składką), pożyczki pracownicze, wyjazdy zorganizowane,
·      Możliwość rozwoju poprzez podejmowanie nowych zadań i realizację projektów za dodatkowym wynagrodzeniem,
·      Możliwość realizacji prac badawczych prowadzących do uzyskania stopnia doktora,
·      Wyjazdy na konferencje naukowe w celu prezentacji wyników prac badawczych,
·      Szkolenia w celu poprawy własnych kwalifikacji.

Zatrudnienie przewiduje się od dnia 20 grudnia 2023r.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań, tel. 61 665 2997) następujących dokumentów:
·      podanie do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,
·      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika,
·      CV wraz z opisem dorobku naukowego (wykaz publikacji, udział w projektach badawczych), doświadczenia dydaktycznego oraz aktywności w życiu akademickim,
·      arkusz kwalifikacyjny (załącznik nr 1 do Zasad polityki kadrowej),
·      kopia dyplomów (oryginały do wglądu),
·      oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (załącznik nr 2 do Zasad polityki kadrowej),
·      oświadczenie zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3 do Zasad polityki kadrowej),
·      oświadczenie o dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne i dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (załączniki nr 7 i 8 do Zasad polityki kadrowej), a także oświadczenie o procentowym udziale 100% czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (załącznik nr 9 do Zasad polityki kadrowej),
·      klauzula informacyjna,
·      zdjęcie. 

Opcjonalne dokumenty:
·      kopie świadectwa pracy,
·      kopia zaświadczenia/świadectwa potwierdzające ukończenie kursu pedagogicznego (oryginał do wglądu).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 grudnia 2023r. o godz. 14:00.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamknięcia konkursu. 

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5,
60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe
przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na
podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom
upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej
zakończeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to
zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 26.04.2023 09:55
Liczba pobrań: 105
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 04.05.2023 13:13
Liczba pobrań: 99
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 04.05.2023 13:14
Liczba pobrań: 103
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 04.05.2023 13:15
Liczba pobrań: 99
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:48
Liczba pobrań: 90
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:49
Liczba pobrań: 88
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:49
Liczba pobrań: 82
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 13.07.2023 11:49
Liczba pobrań: 100
Ogłoszenie
pdf, 1.15 MB
Odpowiedzialny za treść: Dziekan - prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Wytworzył: Dziekan - prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Data wytworzenia: 15.11.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 21.11.2023 07:57
Liczba pobrań: 36
Odpowiedzialny za treść: Prodziekan - Dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP
Wytworzył: Prodziekan - Dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP
Data wytworzenia: 18.12.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 09.01.2024 12:27
Liczba pobrań: 37
informacja o wyniku konkursu
pdf, 266 kB
Odpowiedzialny za treść: Prodziekan - Dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP
Wytworzył: Prodziekan - Dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP
Data wytworzenia: 18.12.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 09.01.2024 14:24
Liczba pobrań: 40
Odpowiedzialny za treść: Dziekan - prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Wytworzył: Dziekan - prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz
Data wytworzenia: 15.11.2023
Opublikował w BIP: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data opublikowania: 16.11.2023 12:42
Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Pietraszewska Jedrzejczak
Data ostatniej aktualizacji: 09.01.2024 14:24
Liczba wyświetleń: 163