W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z termowizji, poziom 1 według ISO 18436

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na potrzeby Instytutu Transportu Politechniki Poznańskiej i w ramach projektu „Opracowanie i realizacja IMPK dla specjalistów z zakresu inżynierii transportu szynowego”. Projekt ten jest realizowany w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Tryb udzielania zamówienia


Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Podręczniku Beneficjenta dla programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Programy dla Instytucji) w wersji obowiązującej od września 2021 r., dostępnym pod adresem: https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia/ogloszenie

I. Zamawiający

a.       Nazwa i adres zamawiającego:
          Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, Polska, NIP: 7770003699

b.       Osoba do kontaktu:
          dr inż. Tomasz Staśkiewicz, +48 726 337 487, tomasz.staskiewicz@put.poznan.pl 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

a.       Rodzaj zamówienia: 
          Usługa 

b.       Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
          Usługi szkolenia specjalistycznego 
          CPV: 80510000-2

III. Przedmiot zamówienia

a.       Skrócony opis przedmiotu zamówienia
          Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z termowizji, poziom 1 według ISO 18436. W szkoleniu będą uczestniczyły 2 osoby. 

b.       Szczegółowe wymagania dotyczące miejsca, w którym będzie prowadzone szkolenie
          1.       Szkolenie powinno być prowadzone w licencjonowanym ośrodku szkoleniowym (Infrared Training Center, dla szkoleń zgodnych z ISO 18436).

c.       Wymagania dotyczące tematyki szkolenia
          i.      Szkolenie powinno obejmować następujące składowe:

1.       Podstawy teoretyczne termowizji.
2.       Zasady wykonywania badań termowizyjnych.
3.       Posługiwanie się kamerą termowizyjną.
4.       Wykonywanie pomiarów termowizyjnych (ćwiczenia praktyczne).
5.       Opracowanie i interpretacja wyników przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania.
6.       Przygotowanie do egzaminu na certyfikat ISO 18436, poziom 1.

ii.      Informacje dodatkowe:

          1.       Zakończenie szkolenia przystąpieniem do egzaminu na certyfikat ISO 18436, poziom 1.
          2.       Szkolenie w języku polskim.

d.       Termin realizacji szkolenia 
          i.      Przeprowadzenie szkolenia przez 5 dni.

e.       Termin zakończenia realizacji szkolenia
          i.      30.04.2023 r. 

 IV.  Wymagania dotyczące ośrodka realizującego szkolenie

a.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
          i.            znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
          ii.            posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub korzystają z pełni praw publicznych; 
         iii.            są uprawnieni do wykonywania działalności określonej w zapytaniu ofertowym, jeżeli jest to wymagane przez prawo;
         iv.            nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia.

 
b.       Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego, winni złożyć wymagane dokumenty  i oświadczenia:
         i.            wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
         ii.            oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale III i IV, (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego); 
         iii.            oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”); 

c.       Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty. 

d.       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Z załączonych dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca te warunki spełnia.

e.       Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

f.        Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu 
z postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie wykluczenia.

V.  Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

a.       postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
i. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III i IV;
ii. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu dotyczących przedłożenia wymaganej dokumentacji (oferta niekompletna);
iii. złożyli ofertę po terminie;
iv. wyrządzili istotną szkodę zamawiającemu w okresie 3 lat (licząc od dnia upublicznienia zapytania ofertowego) poprzez nie wypełnienie uzgodnionego przedmiotu zamówienia   lub wykonanie go bez należytej staranności;
v. są poddani procesowi likwidacyjnemu;
vi. zostali prawnie skazani za przestępstwo popełnione w celu uzyskania korzyści finansowych (dotyczy osób fizycznych);
vii. zostali skazani za uzyskanie korzyści finansowej z działalności przestępczej (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe podmioty zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia);
viii. wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
ix. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
x. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na       Ukrainę i służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

b.       Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 v. lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

VI. Sposób przygotowania oferty

a.       Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego „Formularz Oferty”.
 
b.       Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki wskazane w Rozdziale IX.
 
c.       Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisania zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona.

d.       Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim.

e.       Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

f.        Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert. Termin związania ofertą może ulec wydłużeniu, za zgodą Zamawiającego.

g.       Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Jeśli cena podana w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski to zostanie ona przeliczona przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

h.       Zamawiający zastrzega możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, wprowadzenia zmian lub uzupełnienia Zapytania Ofertowego. 

i.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

j.        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 


VII. Kryteria i sposób oceny oferty

a.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium oceny ofert tj.: Cena całkowita brutto, biorąc pod uwagę cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdz. II, III, IV Zapytania Ofertowego na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

b.       Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:         
c.       Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d.       W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

e.       Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

f.        Cena musi być podana w złotych polskich lub w innej walucie niż PLN.

g.       Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

h.       Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług). W przypadku osób fizycznych realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej bezpośrednio z Zamawiającym, podana cena powinna uwzględniać całkowity koszt brutto umowy cywilno-prawnej oraz koszty jakie wystąpią po stronie pracodawcy z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy (jeśli dotyczy).

i.        Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

j.        Jeśli cena podana w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski to zostanie ona przeliczona przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

k.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.


VIII. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert 

a.       Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomasz.staskiewicz@put.poznan.pl

b.       Termin składania ofert upływa dnia: 24 stycznia 2023 r. 

c.       Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego.

d.       Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

e.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego.

IX.  Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
pdf, 406 kB
Odpowiedzialny za treść: dr inż. Tomasz Staśkiewicz
Wytworzył: Jolanta Sokołowska
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Jolanta Sokołowska
Data opublikowania: 16.01.2023 13:09
Liczba pobrań: 18
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
pdf, 240 kB
Odpowiedzialny za treść: dr inż. Tomasz Staśkiewicz
Wytworzył: Jolanta Sokołowska
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Jolanta Sokołowska
Data opublikowania: 16.01.2023 13:09
Liczba pobrań: 15
Odpowiedzialny za treść: dr inż. Tomasz Staśkiewicz
Wytworzył: Jolanta Sokołowska
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Jolanta Sokołowska
Data opublikowania: 16.01.2023 13:10
Liczba pobrań: 10
Odpowiedzialny za treść: dr inż. Tomasz Staśkiewicz
Wytworzył: Jolanta Sokołowska
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Jolanta Sokołowska
Data opublikowania: 16.01.2023 13:10
Liczba pobrań: 15
Odpowiedzialny za treść: dr inż. Tomasz Staśkiewicz
Wytworzył: Jolanta Sokołowska
Data wytworzenia: 16.01.2023
Opublikował w BIP: Jolanta Sokołowska
Data opublikowania: 16.01.2023 13:06
Ostatnio zaktualizował: Administrator BIP
Data ostatniej aktualizacji: 23.01.2023 14:39
Liczba wyświetleń: 135