W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Przetarg na sprzedaż LASERA TRUMPF TLF 2600 TURBO z osprzętem POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Poznań, dnia 06.10.2023 r.
inż. Magdalena Nowak
Dział Mienia
ROZSTRZYGNIĘCIE
II przetargu pisemnego
na sprzedaż LASERA TRUMPF TLF 2600 TURBO z osprzętem 

 

1. W dniu 27.09.2023 r. w Politechnice Poznańskiej ul. Kórnicka 5, 60-965 Poznań, DS3 pom 22. Przeprowadzony został przetarg pisemny sprzedaż LASER TRUMPF TLF 2600 TURBO o mocy 2600W z osprzętem :
- zwierciadło paraboliczne
- lustra lasera (3 szt.)

2. Cena wywoławcza w/w postępowania to 33.579,00 zł brutto (słownie złotych:  trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
W niniejszym postępowaniu nie złożono  do przetargu żadnej oferty.

W wyniku przeprowadzonego  II przetargu sprzedaż nie doszła do skutku ze względu na brak złożonych ofert.

 

 

 

Poznań, dnia 13.09.2023 r. 
inż. Magdalena Nowak
Dział Mienia

Przetarg na sprzedaż  LASERA TRUMPF TLF 2600 TURBO z osprzętem POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

 

1.  Podstawa i forma prawna.
Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.).
1) Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż LASER TRUMPF TLF 2600 TURBO o mocy 2600W z osprzętem :
- zwierciadło paraboliczne
- lustra lasera (3 szt.)
2) Postępowanie ma formę publicznego przetargu pisemnego.
3) Ogłoszenie przetargu opublikowane zostanie na stronie BIP POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.
4) Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyn.

2. Nazwa i siedziba organizatora przetargu/sprzedającego.
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.
Laser będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Poznaniu ul. Berdychowo Hala A-22A  w dni robocze (od poniedziałku do piątku) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem dr hab. inż. Pawłem Twardowski, prof. PP  – tel. 61 665 2821.

4. Cena wywoławcza: 33.579,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:
§  imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy i adres siedziby oferenta, telefon, mail w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy NIP oraz numer REGON;
§  datę sporządzenia oferty;
§  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
§  oferowaną cenę za przedmiot objęty przetargiem.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy stanowią załączniki do Regulaminu.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu),w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„PRZETARG NA SPRZEDAŻ LASER TRUMPF TLF 2600 TURBO”
 NIE OTWIERAĆ PRZED 27 września  2023r. GODZ. 10.30
w DZIALE MIENIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ (pok.22) ul. Kórnicka 5 , 60-965 Poznań, w terminie do dnia 27 września 2023 roku do godz. 10:00.
Do dnia upływu terminu składania ofert, oferty pozostają zamknięte.

7. Inne informacje
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 września 2023 roku o godz. 10.30 w DZIALE MIENIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ (pok.22). Po upływie terminu składania ofert, oferty zostaną otwarte oraz zweryfikowane przez Komisję przetargową Sprzedającego.
Z otwarcia ofert oraz ich weryfikacji, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty sporządzony zostanie protokół.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej złożenia.
3) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
b) nie zawiera danych o których mowa w pkt 5 Regulaminu;
c) zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
4) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na LASER TRUMPF TLF 2600 TURBO objęty przedmiotem przetargu spośród złożonych ofert. O wyborze oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakup sprzętu.
5) W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę i będzie to cena najwyższa Sprzedający zaprosi ich do złożenia ofert dodatkowych w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Oferta dodatkowa nie może być niższa ani równa ofercie złożonej pierwotnie.
6) Wybrany oferent jest zobowiązany do zawarcia w formie pisemnej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jego oferty oraz zapłacić cenę na warunkach wynikających z umowy.
7) W przypadku nieuregulowania przez oferenta ceny nabycia w terminie wynikającym z umowy na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół.
8) Wydanie przedmiotu przetargu Oferentowi nastąpi w terminie do [30] dni  po zapłaceniu ceny nabycia, okazaniu dowodu wpłaty.
9) Odbiór i transport przedmiotu przetargu po stronie Kupującego.
10) Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub odwołania przetargu.
11) Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
12) Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy Sprzedający.
13) Sprzedający nie udziela gwarancji na stan techniczny lasera objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte. W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa wyłączona zostaje rękojmia za wady.

8. Osoby do kontaktu ze strony Sprzedającego:
Magdalena Nowak tel. 061 665 2691 ; e-mail: magdalena.nowak@put.poznan.pl.

9. Postanowienia końcowe.
Regulamin obowiązuje wraz z warunkami umowy. Każdy Oferent jest związany treścią Regulaminu oraz postanowieniami zawartymi w umowie.

10. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza ofertowego
2) Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór umowy sprzedaży
3) Załącznik nr 3  do Regulaminu – operat szacunkowy 
4) Załącznik nr 4 do Regulaminu – zdjęcia. 

 

Załączniki:

Odpowiedzialny za treść: Dział Mienia
Wytworzył: inż. Magdalena Nowak
Data wytworzenia: 13.09.2023
Opublikował w BIP: Anna Wojciechowska
Data opublikowania: 13.09.2023 13:59
Liczba pobrań: 16
Odpowiedzialny za treść: Dział Mienia
Wytworzył: inż. Magdalena Nowak
Data wytworzenia: 13.09.2023
Opublikował w BIP: Anna Wojciechowska
Data opublikowania: 13.09.2023 14:01
Liczba pobrań: 14
Odpowiedzialny za treść: Dział Mienia
Wytworzył: inż. Magdalena Nowak
Data wytworzenia: 13.09.2023
Opublikował w BIP: Anna Wojciechowska
Data opublikowania: 13.09.2023 14:02
Liczba pobrań: 13
Odpowiedzialny za treść: Dział Mienia
Wytworzył: inż. Magdalena Nowak
Data wytworzenia: 13.09.2023
Opublikował w BIP: Anna Wojciechowska
Data opublikowania: 13.09.2023 14:03
Liczba pobrań: 23
Odpowiedzialny za treść: Dział Mienia
Wytworzył: inż. Magdalena Nowak
Data wytworzenia: 13.09.2023
Opublikował w BIP: Anna Wojciechowska
Data opublikowania: 13.09.2023 14:03
Liczba pobrań: 31
Odpowiedzialny za treść: Dział Mienia
Wytworzył: Anna Wojciechowska
Data wytworzenia: 13.09.2023
Opublikował w BIP: Anna Wojciechowska
Data opublikowania: 13.09.2023 13:54
Ostatnio zaktualizował: Karolina Borowska
Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2023 14:44
Liczba wyświetleń: 131