Prorektor ds. edukacji ustawicznej Kadencja 2016-2020

 prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3692
faks (61) 665 3699
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl

 

Zakres obowiązków kierowniczych i zadań Prorektora ds. edukacji ustawicznej określony został Zarządzeniem Nr 21 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 1 września 2016 roku (RO/IX/21/2016) w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i jego zastępców

WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA

PROREKTOR ds. EDUKACJI USTAWICZNEJ (R4)
 
1.    Zakres obowiązków i odpowiedzialności prorektora ds. edukacji ustawicznej wynika bezpośrednio z zapisów zawartych
w niniejszym dokumencie, a także w regulaminie studiów, uchwałach Senatu i rozporządzeniach rektora dotyczących obszaru działalności prorektora ds. edukacji ustawicznej, w upoważnieniach udzielonych mu przez rektora.
2.    Obowiązki swoje prorektor ds. edukacji ustawicznej wypełnia z przestrzeganiem zapisów zawartych w: ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Statucie i Regulaminie Gospodarki Finansowej Politechniki Poznańskiej.
3.    Zasadniczy zakres odpowiedzialności prorektora ds. edukacji ustawicznej obejmuje:
A) kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia, 
B) kształcenie na studiach podyplomowych i MBA,
C) kształcenie w języku angielskim i w formie e-learningu,
D) działalność informacyjną i promocyjną Uczelni.

4.    W wymienionym w p. 3 zakresie, a także w zakresie upoważnień udzielonych przez rektora prorektor ds. edukacji ustawicznej reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.
5.    Bezpośrednim przełożonym prorektora ds. edukacji ustawicznej jest rektor. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić przedstawiony w niniejszym dokumencie zakres jego obowiązków.
6.    Prorektor ds. edukacji ustawicznej wypełnia swoje obowiązki bezpośrednio lub za pośrednictwem dziekanów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej, w szczególności:
•    odpowiada za działalność Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej (R4E) oraz Działu  Informacji i Promocji (R4I);
    nadzoruje działalność Centrum Języków i Komunikacji (R4CJ).
7.    Prorektor ds. edukacji ustawicznej odpowiada w szczególności za:
A) w zakresie procesu kształcenia:
1)    spełnianie przez programy studiów III stopnia obowiązujących wymagań zewnętrznych,
2)    rekrutację na studia III stopnia, w tym ustalanie limitów rekrutacyjnych,
3)    funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości procesu kształcenia na studiach III stopnia,
4)    funkcjonowanie i przestrzeganie regulaminu studiów III stopnia,
5)    ustalanie zasad przydzielania stypendiów dla doktorantów, planowanie i nadzorowanie wydatków z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
6)    sprawy dyscyplinarne doktorantów;
B) w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych:
1)    spełnianie przez programy studiów wymagań formalnych,
2)    emitowanie i wydawanie świadectw ukończenia studiów;
C) w zakresie kształcenia w języku angielskim i w formie e-learningu:
1)    funkcjonowanie systemu wymiany międzynarodowej studentów i studia w języku angielskim,
2)    inicjowanie i realizację umów, porozumień i programów o współpracy dydaktycznej z zagranicą,
3)    inspirowanie poszerzania oferty edukacyjnej;
D) w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej Uczelni:
1)    opiniowanie planów działalności i planu budżetu R4I,
2)    nadzorowanie merytoryczne i dyscypliny finansowej R4I;
E) w zakresie współpracy z zagranicą:
1)    inicjowanie i realizację umów, porozumień i programów o współpracy dydaktycznej, szkoleniowej i organizacyjnej z zagranicą,
2)    nadzorowanie realizacji procedur wyjazdów zagranicznych.
8.    Prorektor ds. edukacji ustawicznej przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji i zespołów zgodnie z ustaleniami rektora.

 

Metryczka

Aktualizacja: 14-10-2016 12:03
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu