Prorektor ds. współpracy z gospodarką Kadencja 2016-2020


prof. dr hab. inż. Jan Żurek

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3692
faks (61) 665 3699
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl

 

Zakres obowiązków kierowniczych i zadań Prorektora ds. współpracy z gospodarką określony został Zarządzeniem Nr 21 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 1 września 2016 roku (RO/IX/21/2016) w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i jego zastępców

WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA

PROREKTOR ds. WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ (R3)

1.    Zakres obowiązków i odpowiedzialności prorektora ds. współpracy z gospodarką wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w niniejszym dokumencie, a także w regulaminie gospodarki finansowej Uczelni, w uchwałach Senatu i rozporządzeniach rektora dotyczących obszaru działalności prorektora ds. współpracy z gospodarką oraz w upoważnieniach udzielonych mu przez rektora.

2.    Obowiązki swoje prorektor ds. współpracy z gospodarką wypełnia z przestrzeganiem zapisów zawartych w: ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Statucie Politechniki Poznańskiej.

3.    Zasadniczy zakres odpowiedzialności prorektora ds. współpracy z gospodarką obejmuje:
A) działalność biblioteczną i wydawniczą Uczelni,
B) współpracę z przemysłem i środowiskiem biznesu.

4.    Bezpośrednim przełożonym prorektora ds. współpracy z gospodarką jest rektor. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić przedstawiony w niniejszym dokumencie zakres obowiązków.

5.    W wymienionym w p. 3 zakresie, a także w zakresie upoważnień udzielonych przez rektora prorektor ds. współpracy z gospodarką reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.

6.    Prorektor ds. współpracy z gospodarką wypełnia swoje obowiązki bezpośrednio lub za pośrednictwem dziekanów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej, w szczególności:
•    nadzoruje działalność Biblioteki (R3B), Wydawnictwa (R3W), Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów (R3P),
•    odpowiada za działalność Sekretariatu Prorektorów.

7.    Prorektor ds. współpracy z gospodarką odpowiada w szczególności za:
A) w zakresie działalności bibliotecznej i wydawniczej Uczelni:
1)    opiniowanie planów działalności i planu budżetu Biblioteki oraz Wydawnictwa,

2)    nadzorowanie dyscypliny finansowej ww. jednostek,

3)     nadzorowanie merytoryczne działalności ww. jednostek;

B) w zakresie działalności bibliotecznej i wydawniczej Uczelni:
1)    opiniowanie planów działalności i planu budżetu Biblioteki oraz Wydawnictwa,
2)    nadzorowanie dyscypliny finansowej ww. jednostek,
3)    nadzorowanie merytoryczne działalności ww. jednostek;
C) w zakresie współpracy z przemysłem i środowiskiem biznesu:
1)    upowszechnianie osiągnięć i możliwości badawczych pracowników i jednostek Uczelni,
2)    opiniowanie planów działalności i planu budżetu R3P,
3)    nadzorowanie merytoryczne i finansowe R3P,   
4)    inspirowanie prac Konwentu PP,
5)    utworzenie klubu absolwentów wspierających rozwój Uczelni,
6)    współpracę z przedsiębiorstwami przemysłowymi i kręgami biznesowymi Wielkopolski.

8.    Z upoważnienia rektora prorektor ds. współpracy z gospodarką przewodniczy Radzie Bibliotecznej Biblioteki i koordynuje realizację przewidzianych Statutem Uczelni.

9.    Prorektor ds. współpracy z gospodarką przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji lub zespołów zgodnie z ustaleniami rektora.

Metryczka

Wprowadzono: 05-09-2011 12:40
Aktualizacja: 20-09-2016 13:55
Dodane przez: maria.kaczmarek@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu