Prorektor ds. nauki Kadencja 2016-2020


prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3692
faks (61) 665 3699
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl

 

Zakres obowiązków kierowniczych i zadań Prorektora ds. nauki określony został Zarządzeniem Nr 21 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 1 września 2016 roku (RO/IX/21/2016) w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i jego zastępców

WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA

PROREKTOR ds. NAUKI (R2)


1.    Zakres obowiązków i odpowiedzialności prorektora ds. nauki wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w niniejszym dokumencie, a także w uchwałach Senatu i rozporządzeniach rektora dotyczących obszaru działalności prorektora ds. nauki oraz w upoważnieniach udzielonych mu przez rektora.

2.    Obowiązki swoje prorektor ds. nauki wypełnia z przestrzeganiem zapisów zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie z dnia 4 czerwca 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Statucie i Regulaminie Gospodarki Finansowej Politechniki Poznańskiej.

3.    Zasadniczy zakres odpowiedzialności prorektora ds. nauki obejmuje:
A) działalność naukową, badawczo-rozwojową i wdrożeniową,
B) współpracę naukową z jednostkami zagranicznymi.

4.    W wymienionym w p. 3 zakresie, a także w zakresie upoważnień udzielonych przez rektora prorektor ds. nauki reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.

5.    Bezpośrednim przełożonym prorektora ds. nauki jest rektor. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić przedstawiony w niniejszym dokumencie zakres obowiązków.

6.    Prorektor ds. nauki wypełnia swoje obowiązki bezpośrednio lub za pośrednictwem dziekanów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej, w szczególności:

  • odpowiada za działalność Działu Spraw Naukowych (R2N),
  • nadzoruje działaność Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii (R2C) oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (R2A),
  • współpracuje z Senacką Komisją ds. Nauki.

7.    Prorektor ds. nauki odpowiada w szczególności za:
A) w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej:
1)    inicjowanie i koordynowanie kierunków prac naukowo-badawczych realizowanych na Uczelni,

2)    inspirowanie (poprzez działania informacyjne) i motywowanie do pozyskiwania środków na badania naukowe, zwłaszcza z funduszy europejskich (strukturalnych i regionalnych),

3)    zapewnianie pomocy zespołom przygotowującym i realizującym wnioski na projekty/granty naukowe i aparaturowe oraz koordynowanie wniosków składanych w ramach konkretnych programów,

4)    ustanawianie zasad i wytycznych realizacji i odbioru zadań badawczych finansowanych z dotacji na działalność statutową i badania własne,

5)    upowszechnianie osiągnięć i możliwości badawczych pracowników i jednostek Uczelni,

6)    komercjalizację opracowań naukowych oraz ochronę własności intelektualnej efektów działalności pracowników i studentów,

7)    pozyskiwanie przez laboratoria Uczelni uprawnień do certyfikacji, atestacji itp.,

8)    nadzorowanie działalności merytorycznej i finansowej R2N, R2C i R2A,    

9)    opiniowanie planów działaności i planu budżetu R2C i R2A;


B) w zakresie współpracy z zagranicą:
1)    inicjowanie i realizację umów, porozumień i programów o współpracy naukowo-badawczej z zagranicą.


8.    Prorektor ds. nauki przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji i zespołów zgodnie z ustaleniami rektora.

Metryczka

Wprowadzono: 05-09-2011 12:38
Aktualizacja: 19-09-2016 14:04
Dodane przez: maria.kaczmarek@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu