Prorektor ds. kształcenia Kadencja 2016-2020


dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3692
faks (61) 665 3699
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl

 

Zakres obowiązków kierowniczych i zadań Prorektora ds. kształcenia określony został Zarządzeniem Nr 21 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 1 września 2016 roku (RO/IX/21/2016) w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i jego zastępców

WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA

PROREKTOR ds. KSZTAŁCENIA (R1)

1.    Zakres obowiązków i odpowiedzialności prorektora ds. kształcenia wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w niniejszym dokumencie, a także w regulaminie studiów, uchwałach Senatu i rozporządzeniach rektora dotyczących obszaru działalności prorektora ds. kształcenia, w upoważnieniach udzielonych mu przez rektora.

2.    Obowiązki swoje prorektor ds. kształcenia wypełnia z przestrzeganiem zapisów zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Statucie i Regulaminie Gospodarki Finansowej Politechniki Poznańskiej.

3.    Zasadniczy zakres odpowiedzialności prorektora ds. kształcenia obejmuje:
A) kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia,
B) sprawy socjalne studentów i doktorantów.
C) działalność samorządową, naukową, kulturalną i sportową studentów i doktorantów,
D) wykorzystanie dotacji na rzecz osób niepełnosprawnych.

4.    W wymienionym w p. 3 zakresie, a także w zakresie upoważnień udzielonych przez rektora prorektor ds. kształcenia reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.

5.    Bezpośrednim przełożonym prorektora ds. kształcenia jest rektor. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić przedstawiony w niniejszym dokumencie zakres jego obowiązków.

6.    Prorektor ds. kształcenia wypełnia swoje obowiązki bezpośrednio lub za pośrednictwem dziekanów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej, w szczególności:
•    odpowiada za działalność Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (R1K);
•    nadzoruje działalność Centrum Sportu i wchodzącego w jego skład Studium Wychowania Fizycznego; Uczelnianego Centrum Kultury, Radia „Afera”, Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów;
•    współpracuje z pełnomocnikami rektora ds. jakości kształcenia i ds. osób niepełnosprawnych, Senacką Komisją ds. Kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Kształcenia.

7.    Prorektor ds. kształcenia odpowiada w szczególności za:
A) w zakresie procesu kształcenia:
1)    spełnianie przez programy studiów obowiązujących wymagań zewnętrznych,
2)    inicjowanie nowych form kształcenia i nowych kierunków studiów (zwłaszcza międzywydziałowych) pozwalających skutecznie realizować strategię rozwoju Uczelni,
3)    rekrutację na studia, w tym ustalanie limitów rekrutacyjnych,
4)    funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości procesu kształcenia,
5)    funkcjonowanie systemu praktyk studenckich,
6)    prawidłowość rozdziału zadań i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
7)    emitowanie i wydawanie dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia,
8)    funkcjonowanie i przestrzeganie regulaminu studiów I i II stopnia,
9)    sprawy dyscyplinarne studentów,
10)    opiniowanie planów działalności i planu budżetu R1K,
11)    nadzorowanie dyscypliny finansowej R1K,
12)    nadzorowanie merytoryczne R1K;
 B) w zakresie spraw studenckich:
1)    podział funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na część przeznaczoną na pomoc materialną oraz na remonty studenckiej bazy socjalnej (akademiki, stołówka),
2)    ustalanie zasad przydzielania pomocy z funduszy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, planowanie i nadzorowanie wydatków z funduszu;
C) w zakresie działalności samorządowej, naukowej, kulturalnej i sportowej studentów i doktorantów:
1)    opiniowanie planów działalności merytorycznej i planu budżetu samorządu studenckiego, samorządu doktorantów, Uczelnianego Centrum Kultury, Studenckiego Radia „Afera”, AZS PP, kół naukowych oraz organizacji studenckich i doktoranckich,
2)    podział środków z funduszu FSD na działalność ww. jednostek,
3)    nadzorowanie dyscypliny finansowej ww. jednostek,
4)    nadzorowanie merytoryczne działalności ww. jednostek;
D) w zakresie wykorzystania dotacji na rzecz osób niepełnosprawnych:
1)    przygotowanie planu wydatkowania dotacji na rzecz osób niepełnosprawnych,
2)    nadzorowanie wykonania planu.

8.    Prorektor ds. kształcenia przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji i zespołów zgodnie z ustaleniami rektora.

Metryczka

Aktualizacja: 19-09-2016 12:50
Dodane przez: maria.polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu