Strategia

Misja

  Kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontekście ze społeczeństwem.

Wizja

  Czołowy w kraju uniwersytet techniczny, dobrze rozpoznawalny w Europie, liczący się i poszukiwany partner uczelni zagranicznych, gwarantujący wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Strategia

 Jedność celów i miejsca – różnorodność możliwości

 •    Jedność celów
-  Uczelnia jest uniwersytetem technicznym złożonym z wydziałów, prowadzących samodzielną politykę w zakresie kształcenia oraz prac naukowych i badawczo-rozwojowych.
-  Celem łączącym wszystkie wydziały i jednostki wspierające ich działalność jest rozwój potencjału i wzrost prestiżu Politechniki Poznańskiej jako całości.
- Wszyscy członkowie
społeczności akademickiej - studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i obsługi - pełnią na Uczelni różne role, ale wspólnie dążą do jak najpełniejszego wypełnienia jej misji.

•    Jedność miejsca
-   Trwałe dążenie do skupienia wszystkich funkcji Uczelni w jednym zwartym kampusie, zwanym KAMPUSEM WARTA.
-  Do roku 2020 na obszarze kampusu Warta znajdują się wszystkie obiekty Uczelni, w których będzie prowadzona działalność dydaktyczna, naukowa i badawczo- rozwojowa, administracyjna, kulturalna i sportowa.

•    Różnorodność możliwości
Politechnika Poznańska jako uniwersytet techniczny prowadzi:
-  studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
-  studia stacjonarne i niestacjonarne,
-  studia podyplomowe,
-  szkolenia i kursy specjalistyczne),
-  zróżnicowaną działalność naukową i badawczo-rozwojową.
  Zakres i rozmiar każdej z tych form aktywności zależy od zasobów kadrowych, finansowych, rozpoznanych problemów naukowych, a także od zapotrzebowania ze strony społeczeństwa i gospodarki.
  Każda z grup społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej ma prawo, w ramach posiadanych zasobów i możliwości, do realizacji swoich uzdolnień, predyspozycji oraz potrzeb związanych z działalnością organizacyjną, samorządową, kulturalną, sportową itp.

Cele strategiczne

•  Kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.
•  Osiągnięcie wysokiego potencjału wdrożeniowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych.
•  Budowanie wizerunku przyjaznej Uczelni, otwartej na otoczenie.
•  Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Uczelni.
•  Nowoczesna i efektywne wykorzystywana  infrastruktura skoncentrowana w kampusie Warta.

Kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy - Dobre wykształcenie jest dzisiaj szczególnie cenione, ponieważ pozwala lepiej poznać świat i zrozumieć jego naturę i tajemnice. Wzmacnia także pozycję człowieka na rynku pracy.
Wyższe wykształcenie techniczne ma znaczenie szczególne, przyczynia się bowiem do lepszego wykorzystania w codziennym życiu poznanych i opisanych praw natury.
  Celem Politechniki Poznańskiej jest kształcenie na poziomie pozwalającym budować w Polsce konkurencyjną gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.
Wykształcenie profesjonalnych inżynierów, kreatywnych magistrów i przygotowanych do pracy naukowej doktorów wymaga zatrudniania w szkole wyższej nauczycieli akademickich o wysokich kwalifikacjach, a także zaangażowanych w pracę dydaktyczną.
  Od nauczycieli akademickich Politechniki Poznańskiej oczekuje się dyscypliny pracy oraz ciągłego rozwoju naukowego.
  Prowadzenie działalności dydaktycznej w warunkach konkurencji wymaga ciągłego pomiaru efektów tej działalności. Dlatego dużą wagę będzie się przykładać do sytemu jakości kształcenia. System ten stanie się czynnikiem zarówno kontrolnym, jak i motywującym do doskonalenia procesu kształcenia.
  Politechnika Poznańska zapewnia swoim studentom stabilne warunki kształcenia, jak najlepsze przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku społeczno-gospodarczym. W najbliższych latach na Politechnice Poznańskiej:
•  będzie rozwijane kształcenie na poziomie inżynierskim lub licencjackim, magisterskim i doktorskim,
• będą aktywnie rozpoznawane potrzeby społeczeństwa i gospodarki narodowej oraz rozwijane kierunki kształcenia i dyscypliny naukowe priorytetowe dla nich,
• będzie rozwijana i pogłębiana oferta edukacyjna kierowana do środowisk zawodowo czynnych, by umożliwić im ciągłe dokształcanie się; będzie wzbogacane kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych,
• będzie rozszerzana oferta studiów międzywydziałowych, pozwalających lepiej wykorzystać zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne Uczelni.

Cele operacyjne

-  Skuteczny i przyjazny system rekrutacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich.
-  Wysoka efektywność studiów I, II i III stopnia.
-  Programy studiów antycypujące oczekiwania pracodawców, wyzwania życia we współczesnym społeczeństwie oraz aspiracje studentów szczególnie uzdolnionych.
-  Internacjonalizacja kształcenia.
-  Szeroka oferta kształcenia ustawicznego (LLL).
-  Sprawny i skuteczny system oceny i zapewnienia jakości kształcenia.
-  Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji.

Osiągnięcie wysokiego potencjału wdrożeniowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych - Powiązanie pracy naukowej z kształceniem stanowi istotę funkcjonowania uczelni uniwersyteckiej. Rolą uniwersytetu jest bowiem poszukiwanie prawdy o naturze, zjawiskach i procesach. Uczelnia wyższa jest zatem zobowiązana do badań naukowych, które niekoniecznie bezpośrednio prowadzą do osiągania korzyści praktycznych, ale które zwiększają potencjał jednostek, społeczeństwa, całego rodzaju ludzkiego, pozwalają tworzyć rzeczy nowe i pożyteczne.
  Na każdym kierunku studiów i na każdej specjalności prowadzonej na Politechnice Poznańskiej będą kształcili przede wszystkim nauczyciele akademiccy aktywni w danej dyscyplinie naukowej.
  O pozycji naukowej jednostki świadczą publikacje jej pracowników, patenty i wdrożenia. Dlatego będą prowadzone działania mające na celu uświadomienie potrzeby publikowania osiągnięć naukowo-badawczych w liczących się czasopismach naukowych, opatentowywania opracowanych rozwiązań oraz tworzenia warunków pozwalających na wdrażanie osiągnięć w praktyce. Szczególna uwaga będzie zwrócona na prowadzenie prac o charakterze rozwojowym i wdrażanie ich wyników w gospodarce.
  Szczególną troską Uczelni będzie współpraca z jednostkami gospodarczymi regionu Wielkopolski. Politechnika Poznańska będzie stymulować postęp techniczny i innowacje w Wielkopolsce.
   Wysoki poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych jest uwarunkowany zatrudnianiem kompetentnej i odpowiednio umotywowanej kadry. Przekłada się to również na poziom nauczania. Politechnika Poznańska będzie wprowadzać kryteria zatrudniania i awansowania pozwalające spełnić te oczekiwania.

Cele operacyjne

- Skuteczny i obiektywny system oceny osiągnięć naukowych i badawczo-rozwojowych nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.
-   Efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczo-pomiarowej.
-   Zwiększenie zakresu i efektywności prac naukowych i badawczo rozwojowych prowadzonych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
-   Skuteczne transfer osiągnięć naukowych do przedsiębiorstw i społeczeństwa.
-   Rozwijanie jednostek i działań wspomagających badania naukowe.

Budowanie wizerunku przyjaznej Uczelni, otwartej na otoczenie - Politechnika Poznańska chce być Uczelnią przyjazną dla swojej społeczności akademickiej, a także dla jej otoczenia. Przejawia się to w spieraniu różnych form działalności sprzyjających realizacji talentów i predyspozycji studentów i pracowników, a których nie mogą prowadzić w ramach pracy zawodowej bądź w ramach programów studiów.
  Politechnika Poznańska jest ważnym elementem lokalnej społeczności (w wymiarze miejskim i regionalnym) i jej działania są uważnie obserwowane. Lokalna społeczność chce być dumna ze swojego uniwersytetu technicznego i dlatego musi być informowana o jego osiągnięciach, aktualnych i historycznych, a także być naocznym świadkiem jego działań. Sama Uczelnia musi tworzyć warunki, aby swoje sukcesy zauważać, opisywać i archiwizować.
  Ważnym czynnikiem integrującym Uczelnię z otoczeniem są kultura i sport. Politechnika Poznańska będzie zatem dynamizować swoją działalność kulturalną i sportową, skierowaną zarówno do studentów Uczelni, jak i do społeczeństwa.
  Najlepszymi ambasadorami Uczelni są jej absolwenci, zwłaszcza osiągający sukcesy w pracy naukowej, w biznesie, w administracji samorządowej i państwowej, w sporcie, w polityce i innych obszarach. Dlatego Uczelnia będzie prowadzić działania mające na celu umocnienie więzi z absolwentami, np. poprzez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznańskiej czy Konwent Politechniki.

Cele operacyjne

-   Dogodne warunki do rozwoju talentów i predyspozycji studentów.
-   Zapewnienie szerokiej opieki socjalnej dla studentów i pracowników.
-   Duża rozpoznawalność Uczelni w regionie.
-   Duża rozpoznawalność Uczelni w kraju i za granicą.
-   Silne więzi z absolwentami Uczelni.
-   Przystosowanie procesu i warunków kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
-   Pogłębienie integracji społeczności akademickiej Uczelni.

Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Uczelni - Uczelnia wyższa stanowi bardzo złożony organizm, w którym wiele procesów się przenika, w tym dwa podstawowe: kształcenie i badania naukowe. Na Politechnice Poznańskiej prowadzi się jednocześnie kilkaset przedsięwzięć, takich jak studia podyplomowe, projekty badawcze własne, strukturalne i inne.
  Tak złożony organizm wymaga zatrudniania kompetentnych, zaangażowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz profesjonalnych pracowników administracji i obsługi technicznej. Od pracowników naukowych zależy bowiem poziom prowadzonych na Politechnice Poznańskiej studiów oraz prac naukowych i badawczo-rozwojowych. Sposób rekrutacji nauczycieli i pracowników naukowych, a następnie ich oceny i awansowania jest zasadniczym czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju Uczelni i budowania jej prestiżu w środowisku.
  Sprawną i efektywną obsługę badań naukowych i procesu kształcenia mogą zapewnić tylko profesjonalne i wykazujące się dużą empatią służby administracyjne, techniczne i personel obsługi. Dlatego podejmowane będą działania zapewniające ich odpowiednie przygotowanie, ciągłe doskonalenie i poszerzanie wiedzy o zmianach zachodzących w otoczeniu. Administracja będzie wyposażana w efektywniejszy system informatyczny.

Cele operacyjne

-   Wysokie kompetencje, kwalifikacje i zaangażowanie pracowników.
-   Struktura Uczelni sprzyjająca racjonalnemu wykorzystaniu jej potencjału naukowego i dydaktycznego.
-   Sprawiedliwy i motywacyjny (prorozwojowy) system podziału dotacji centralnych i kosztów ogólnych.
-   Prorozwojowy system motywowania i premiowania pracowników.
-   Zwiększenie efektywności pracy administracji centralnej, wydziałowej i innych jedno¬stek organizacyjnych.
-   Doskonalenie pracy służb finansowych.
-   Opanowanie procesów zarządczych.

Nowoczesna i efektywne wykorzystania infrastruktura skoncentrowana w kampusie Warta - Wartością uniwersytetu jest odczuwanie wspólnoty. Poczuciu wspólnoty sprzyja przebywanie w jednym miejscu studentów i nauczycieli akademickich. Cel ten może być osiągnięty dzięki wieloletniemu programowi rozwoju infrastruktury Politechniki Poznańskiej, którego najważniejszymi elementami są inwestycje budowlane: Biblioteka i Centrum Wykładowe, Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej, budynek dla Wydziału Architektury, budynek dla administracji oraz obiekty sportowe. Po ich sfinalizowaniu do kampusu Warta będzie można przenieść wszystkie jednostki prowadzące dotychczas działalność dydaktyczną poza nim.
  Kampus Warta będzie w przyszłości pełnił wszystkie funkcje uniwersytetu technicznego, tzn. dydaktyczne, naukowo-badawcze, transferu technologii, przedsiębiorczości akademickiej, socjalne, kulturalne i sportowe.

Cele operacyjne

-   Wieloletni plan rozbudowy i modernizacji Kampusu WARTA.
-   Efektywne wykorzystanie powstających i oddawanych do użytku obiektów dydaktyczno-naukowych.
-   Rozbudowa małej infrastruktury w obiektach dydaktycznych i na terenie kampusu.
-   Rozbudowa infrastruktury na potrzeby sportu i kultury.
-   Rozbudowa infrastruktury socjalnej.
-   Efektywne wykorzystanie powierzchni użytkowej budynków.

Metryczka

Wprowadzono: 08-07-2011 11:58
Aktualizacja: 24-01-2012 13:47
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu