Historia

 

    Politechnika Poznańska powstała w 1955 roku. Początki jej działalności sięgają jednak roku 1919, kiedy to z inicjatywy Naczelnej Rady Ludowej Powstania Wielkopolskiego rozpoczęła kształcić studentów jednowydziałowa Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn. Działała ona do wybuchu II wojny światowej. Jej mury opuściło w tym czasie 716 absolwentów. Mieszcząca się w gmachu przy dzisiejszym placu M. Skłodowskiej-Curie Szkoła, w związku z utworzeniem Wydziału Elektrycznego zmieniła w 1929 roku nazwę na Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Zgodnie z planami rozwoju Uczelnia miała uzyskać w 1940 roku status Politechniki. Plany te pokrzyżowała wojna, a ich realizacja stała się możliwa dopiero po jej zakończeniu. We wrześniu 1945 roku Uczelnia otrzymała nazwę Szkoły Inżynierskiej i działała jako 3-letnia wyższa uczelnia typu półakademickiego. W ciągu kilku pierwszych lat swego istnienia Uczelnia miała 3 wydziały: Budowy Maszyn, Elektryczny i Budownictwa Lądowego. W 1955 roku Uczelnia otrzymała status Politechniki.
    Politechnika Poznańska jest wielokierunkową publiczną uczelnią wyższą z uprawnieniami akademickimi; spełnia wszystkie warunki uniwersytetu technicznego. Ma prawo nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie uprawianych dyscyplin naukowych. Kształci wysoko wykwalifikowane i proinnowacyjne kadry w zakresie szeroko rozumianej inżynierii, zachowując ścisły związek z badaniami naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi oraz rozwojem technologii i innowacji, a także współpracuje z gospodarką na rzecz kształtowania społeczeństwa opartego na wiedzy.
     Atrakcyjną ofertą edukacyjną jest nowoczesne kształcenie 3-stopniowe w systemie ECTS (European Credit Transfer System – Europejski System Punktów Kredytowych); od 2006 roku umożliwiono również na niektórych kierunkach i specjalnościach studia w języku angielski, co daje szansę na zatrudnienie na całym świecie.
     Uczelnia posiada 10 wydziałów o strukturze instytutowej i katedralnej (19 instytutów, 16 katedr): Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny, Wydział Fizyki Technicznej, Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu oraz Wydział Technologii Chemicznej. Tworzone są również centra oraz inne jednostki organizacyjne międzywydziałowe, ogólnouczelniane oraz administracji centralnej. Należą tutaj m. in. Centrum Języków i Komunikacji, Centrum Sportu, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów, Biblioteka, Archiwum, Wydawnictwo, Uczelniane Centrum Kultury czy Studenckie Radio „AFERA”.
    Politechnika prowadzi w wielu dziedzinach badania naukowe o charakterze teoretycznym, ale przede wszystkim eksperymentalnym, oparte na wysoko wyspecjalizowanych nowoczesnych laboratoriach. Efektem tych prac są projekty i wdrożenia podejmowane we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Uczelnia jest zaangażowana w wymianę naukowo-dydaktyczną ze szkołami wyższymi, uczelniami i jednostkami badawczymi na całym świecie, czego potwierdzeniem są umowy partnerskie z blisko 100 uniwersytetami. Na Politechnice Poznańskiej uprawia się najnowsze dyscypliny naukowe w połączeniu z transferem wiedzy i technologii do świata gospodarki krajowej, europejskiej i globalnej. Uczelnia współpracuje w tym zakresie z kilkudziesięcioma firmami.
      W 1995 roku Politechnika Poznańska jako pierwsza uczelnia techniczna została członkiem Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) oraz organizacji skupiającej najlepsze europejskie politechniki i uniwersytety techniczne i inne instytucje naukowe. Na rzecz Uczelni działają: Fundacja na rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej oraz Konwent Politechniki Poznańskiej – organ doradczy i wspierający działania.

Metryczka

Wprowadzono: 08-07-2011 11:56
Aktualizacja: 10-02-2016 13:04
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu