Kanclerz


dr inż. Janusz Napierała

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3524
faks (61) 665 3530
e-mail: Sekretariat.Kanclerza@put.poznan.pl    

 

Zakres obowiązków kierowniczych i zadań Kanclerza PP określony został Zarządzeniem Nr 21 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 1 września 2016 roku (RO/IX/21/2016) w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i jego zastępców

WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA

KANCLERZ (KA)

1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności kanclerza wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w niniejszym dokumencie, a także w regulaminie gospodarki finansowej Uczelni, zasadach zatrudniania, w uchwałach Senatu i rozporządzeniach rektora dotyczących obszaru działalności kanclerza, w upoważnieniach udzielonych mu przez Rektora.

2.  Obowiązki swoje kanclerz wykonuje z przestrzeganiem zapisów zawartych w: ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Statucie Politechniki Poznańskiej.

3. Bezpośrednim przełożonym kanclerza jest rektor. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić przedstawionyw niniejszym dokumencie zakres obowiązków kanclerza.

4.  Kanclerz odpowiada za sprawne funkcjonowanie służb administracyjnych, finansowych, technicznych, zaopatrzeniowych, utrzymania ruchu i bezpieczeństwa, realizację strategicznych inwestycji Uczelni, a w szczególności za:

A) organizowanie pracy administracji centralnej Uczelni,

B) planowanie i nadzorowanie kosztów ogólnouczelnianych, kosztów utrzymania infrastruktury,kosztów utrzymania akademików oraz obiektów wypoczynkowych,

C) udzielanie zamówień publicznych,

D) utrzymanie infrastruktury Uczelni,

E) rozwój i funkcjonowanie systemu informatycznego,

F) realizację inwestycji budowlanych,

G) gospodarkę środkami trwałymi,

H) zaopatrzenie i transport,

I) bezpieczeństwo osób i mienia Uczelni,

J) sprawy socjalne,

K) wykorzystanie zasobów lokalowych Uczelni.

5. W wymienionym w p. 4 zakresie, a także w zakresie upoważnień udzielonych przez rektora kanclerz reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.

6.  Swoje obowiązki kanclerz spełnia bezpośrednio i za pośrednictwem swoich zastępców: kwestora (A1) i ds. administracyjno-ekonomicznych (A2), kierowników podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych oraz we współpracy z prorektorami.

7. Kanclerzowi podporządkowane są bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne: Archiwum, Dział Zintegrowanego Systemu Informatycznego, Dział Eksploatacji i Remontów, Dział Obsługi i Eksploatacji, Dział Spraw Pracowniczych, Dział Projektów, Dział Rozwoju Oprogramowania, Dział Zamówień Publicznych, Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Stanowisko ds. Inwestycji, Zintegrowane Centrum Obsługi, Dział Mienia, Osiedle Studenckie.

8.  W szczególności Kanclerz odpowiada za:

A) w zakresie organizowania pracy podległych mu jednostek:
1) prowadzenie polityki kadrowej (w uzgodnieniu z prorektorami w podległych im jednostkach administracji centralnej),
2) ustalanie / zatwierdzanie zakresu obowiązków pracowników (w uzgodnieniu z prorektorami w podległych im jednostkach administracji centralnej),
3) kontrolowanie ich bieżącej działalności, przestrzeganie dyscypliny pracy (w uzgodnieniu z prorektorami w podległych im jednostkach administracji centralnej),
4) przedstawianie rektorowi wniosków w sprawach awansowych, nagród, premii, kar oraz zmian wynikających ze stosunku pracy (w uzgodnieniu z prorektorami w podległych im jednostkach administracji centralnej),
5) przygotowywanie dla rektora opinii w sprawach osobowych pracowników administracyjnych i technicznych zatrudnianych i zatrudnionych na wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych;

B) w zakresie gospodarki finansowej:
1) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego i przestrzeganie dyscypliny finansowej podległych mu jednostek organizacyjnych (w uzgodnieniu z prorektorami w podległych im jednostkach administracji centralnej),
2) przygotowanie i nadzorowanie wykonania planu kosztów ogólnouczelnianych,
3) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego i przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie kosztów obsługi i eksploatacji,
4) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego i przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie kosztów eksploatacji akademików,
5) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego i przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie kosztów eksploatacji obiektów wypoczynkowych,
6) właściwe funkcjonowanie służb finansowo-księgowych;

C) w zakresie udzielania zamówień publicznych:
1) przeprowadzanie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
2) zatwierdzanie wymaganych dokumentów oraz powoływanie komisji przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

D) w zakresie systemu informatycznego:
1) zatwierdzanie planów działania i nadzorowanie ich wykonania;

E) w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury:
1) prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury Uczelni,
2) zapewnienie warunków gwarantujących zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie infrastruktury Uczelni,
3) zapewnienie warunków gwarantujących należytą bieżącą obsługę i eksploatację pomieszczeń i urządzeń,
4) przygotowanie i wykonanie planów remontowych i modernizacyjnych,
5) stan infrastruktury obiektów wypoczynkowych,
6) stan infrastruktury domów studenckich;

F) w zakresie realizacji strategicznych inwestycji budowlanych Uczelni:
1) współpracę z MNiSW oraz z władzami samorządowymi w zakresie koniecznym do właściwej realizacji inwestycji,
2) pozyskiwanie środków na realizację inwestycji,
3) nadzorowanie harmonogramów realizacji inwestycji,
4) merytoryczne rozliczanie kolejnych etapów inwestycji;

G) w zakresie gospodarki majątkiem trwałym:
1) pracę komisji likwidacyjnych,
2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami Uczelni;

H) w zakresie zaopatrzenia i gospodarki transportowej:
1) wykorzystanie środków transportu,
2) zakupy i stany magazynowe materiałów;

I) w zakresie bezpieczeństwa:
1) zapewnienie warunków pozwalających na bezpieczne przebywanie na terenie Uczelni studentów, pracowników i osób zewnętrznych,
2) ochronę majątku Uczelni;

J) w zakresie wykorzystania zasobów lokalowych Uczelni:
1) planowanie i wprowadzanie rozwiązań prowadzących do racjonalnego wykorzystania zasobów lokalowych Uczelni,
2) planowanie i realizację przemieszczeń jednostek i funkcji w związku z realizowanymi na Uczelni inwestycjami,
3) przygotowanie danych do rocznych planów remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych.

9. Kanclerz przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji i zespołów na podstawie ustaleń rektora.

Metryczka

Aktualizacja: 14-10-2016 12:19
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu