You are currently viewing a revision of this post created on 01/24/2012 - 09:12 by maria.kaczmarek....

Wersja wpisu Prorektor ds. nauki z dnia wt., 01/24/2012 - 09:12

W kadencji 2008 - 2012
dr hab. inż.
Aleksandra Rakowska
prof. nadzw. PP
tel. 61-665-3692, -3697, -833-3481
fax. 61-665-3699

PROREKTOR ds. NAUKI (R2)
1.    Zakres obowiązków i odpowiedzialności prorektora ds. nauki wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w niniejszym dokumencie, a także w uchwałach Senatu i rozporządzeniach rektora dotyczących obszaru działalności prorektora ds. nauki, w upoważnieniach udzielonych mu przez rektora.
2.    Obowiązki swoje prorektor ds. nauki wypełnia z przestrzeganiem zapisów zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Statucie i Regulaminie Gospodarki Finansowej Politechniki Poznańskiej.
3.    Zasadniczy zakres odpowiedzialność prorektora ds. nauki obejmuje:
A) działalność naukową, badawczo-rozwojową i wdrożeniową,
B) współpracę naukową z jednostkami zagranicznymi,
C) współpracę z przemysłem i środowiskiem biznesu.
4.    W wymienionym w p. 3 zakresie, a także w zakresie upoważnień udzielonych przez rektora prorektor ds. nauki reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.
5.    Bezpośrednim przełożonym prorektora ds. nauki jest rektor. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić przedstawiony w niniejszym dokumencie zakres obowiązków.
6.    Prorektor ds. nauki wypełnia swoje obowiązki bezpośrednio lub za pośrednictwem dziekanów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej, a także:
•    Działu Spraw Naukowych, Działu Współpracy z Zagranicą (R2Z),
•    Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii (R2C),
•    Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (R2A),
•    Rzecznika Patentowego,
•    Senackiej Komisji ds. Nauki.
7.    Prorektor ds. nauki odpowiada w szczególności za:
A)  w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej:
1)    inicjowanie i koordynowanie kierunków prac naukowo-badawczych realizowanych na Uczelni,
2)    inspirowanie (poprzez działania informacyjne) i motywowanie do pozyskiwania środków na badania naukowe, zwłaszcza z funduszy europejskich (strukturalnych i regionalnych),
3)    zapewnianie pomocy zespołom przygotowującym i realizującym wnioski na projekty / granty naukowe
i aparaturowe oraz koordynowanie wniosków składanych w ramach konkretnych programów,
4)    zapewnienie komercjalizacji opracowań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej efektów działalności pracowników i studentów,
5)    ustanawianie zasad i wytycznych realizacji i odbioru zadań badawczych finansowanych z dotacji na działalność statutową i badania własne,
6)    upowszechnianie osiągnięć i możliwości badawczych pracowników i jednostek Uczelni,
7)    pozyskiwanie przez laboratoria Uczelni uprawnień do certyfikacji, atestacji itp.,
8)    opiniowanie planu działalności R2C,
9)    nadzorowanie działalności merytorycznej i finansowej R2C,
10)    opiniowanie planu działalności R2A,
11)    nadzorowanie działalności merytorycznej i finansowej R2A,
12)    nadzorowanie działalności Rzecznika Patentowego;
 B)  w zakresie współpracy z zagranicą:
1)    inicjowanie i realizację umów, porozumień i programów o współpracy naukowej, szkoleniowej i organizacyjnej z zagranicą,
2)    opiniowanie planów działalności i planu budżetu R2Z,
3)    nadzorowanie działalności merytorycznej i finansowej R2Z;
C)  w zakresie współpracy z przemysłem i środowiskiem biznesu:
1)    inspirowanie prac Konwentu PP,
2)    utworzenie klubu absolwentów wspierających rozwój Uczelni,
3)    współpraca z przedsiębiorstwami przemysłowymi i kręgami biznesowymi Wielkopolski.
8.    Prorektor ds. nauki przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji i zespołów zgodnie z ustaleniami rektora.

Metryczka

Wprowadzono: 05-09-2011 12:38
Aktualizacja: 19-09-2016 14:04
Dodane przez: maria.kaczmarek@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu