You are currently viewing a revision of this post created on 01/14/2013 - 13:52 by maria.polit@put....

Wersja wpisu Prorektor ds. nauki z dnia pon., 01/14/2013 - 13:52

PROREKTOR DS. NAUKI KADENCJA 2012 - 2016


prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3692
faks (61) 665 3699
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl

 

 

Zakres obowiązków kierowniczych i zadań Prorektora ds. nauki określony został Zarządzeniem Nr 36 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2012 roku (RO/IX/36/2012) w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i jego zastępców

WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA

PROREKTOR ds. NAUKI (R2)


1.    Zakres obowiązków i odpowiedzialności prorektora ds. nauki wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w niniejszym dokumencie, a także w uchwałach Senatu i rozporządzeniach rektora dotyczących obszaru działalności prorektora ds. nauki, w upoważnieniach udzielonych mu przez rektora.

2.    Obowiązki swoje prorektor ds. nauki wypełnia z przestrzeganiem zapisów zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie z dnia 4 czerwca 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Statucie i Regulaminie Gospodarki Finansowej Politechniki Poznańskiej.

3.    Zasadniczy zakres odpowiedzialności prorektora ds. nauki obejmuje:
A) działalność naukową, badawczo-rozwojową i wdrożeniową,
B) współpracę naukową z jednostkami zagranicznymi.

4.    W wymienionym w p. 3 zakresie, a także w zakresie upoważnień udzielonych przez rektora prorektor ds. nauki reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.

5.    Bezpośrednim przełożonym prorektora ds. nauki jest rektor. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić przedstawiony w niniejszym dokumencie zakres obowiązków.

6.    Prorektor ds. nauki wypełnia swoje obowiązki bezpośrednio lub za pośrednictwem dziekanów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej, a także:
•    Działu Spraw Naukowych (R2N),
•    Senackiej Komisji ds. Nauki.

7.    Prorektor ds. nauki odpowiada w szczególności za:
A) w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej:
1)    inicjowanie i koordynowanie kierunków prac naukowo-badawczych realizowanych na Uczelni,
2)    inspirowanie (poprzez działania informacyjne) i motywowanie do pozyskiwania środków na badania naukowe, zwłaszcza z funduszy europejskich (strukturalnych i regionalnych),
3)    zapewnianie pomocy zespołom przygotowującym i realizującym wnioski na projekty/granty naukowe i aparaturowe oraz koordynowanie wniosków składanych w ramach konkretnych programów,
4)    ustanawianie zasad i wytycznych realizacji i odbioru zadań badawczych finansowanych z dotacji na działalność statutową i badania własne,
5)    upowszechnianie osiągnięć i możliwości badawczych pracowników i jednostek Uczelni,
6)    nadzorowanie działalności merytorycznej i finansowej R2N;
B) w zakresie współpracy z zagranicą:
1)    inicjowanie i realizację umów, porozumień i programów o współpracy naukowej, szkoleniowej i organizacyjnej
z zagranicą.
8.    Prorektor ds. nauki przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji i zespołów zgodnie z ustaleniami rektora.

Metryczka

Wprowadzono: 05-09-2011 12:38
Aktualizacja: 19-09-2016 14:04
Dodane przez: maria.kaczmarek@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu